Aktuality

3 - izbový byt v trnave u ž čoskoro

Kategórie

Odber noviniek

ponukové konanie

1 dražieb

BENEFIT GROUP II, a. s., so sídlom: Braneckého 161/12, 911 01 Trenčín, IČO : 47 132 507 zapísaná v Obchodnom...

Viac

Podkategórie

  • ponukové konanie

    BENEFIT GROUP II, a. s., so sídlom: Braneckého 161/12, 911 01 Trenčín, IČO : 47 132 507 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 10659/R zastúpená Mgr. Martinom Kolářom - predsedom predstavenstva spoločnosti prevádzka: Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín PONUKOVÉ KONANIE Obchodná spoločnosť BENEFIT GROUP II a.s. vyhlasuje ponukové konanie na priamy predaj nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 151 m č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť BENEFIT GROUP II a.s. týmto vyzýva na podávanie ponúk na prevod vlastníctva - najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností v kat. území Nivy, okres Bratislava II, za podmienok schválených spoločnosťou BENEFIT GROUP II a.s. Vyhlasovateľ: BENEFIT GROUP II a.s. so sídlom: Braneckého 161/12, Trenčín 911 01 IČO: 47 132 507 IČ DPH : 2023759534 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 10659/R za spoločnosť koná: Mgr. Martin Kolář - predseda predstavenstva Podmienky ponukového konania – priameho predaja: 1. Predmet predaja na základe ponukového konania priamym predajom: nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 204, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres Bratislava II, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, katastrálne územie Nivy: Pozemky: - parc.č. 3423/1 o výmere 4011 m2, druh pozemku: záhrady; - parc.č. 3423/2 o výmere 803 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; - parc.č. 3423/3 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; - parc.č. 3423/4 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; - parc.č. 3424 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Stavby: - výrobná hala so súp.č. 851, na parc.č. 3424; - hala bez súp.č. na parc.č. 3423/2; - adm. budova bez súp.č. na parc.č. 3423/3; - sklad bez súp.č. na parc.č. 3423/4; 2. Účel funkčného využitia predmetu predaja: Stavba je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 3424 v k.ú. Nivy, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II. Stavba sa nachádza na juhozápadnom okraji areálu. Stavba je riešená ako jednopodlažná budova s podkrovným podlažím a malým podzemným podlažím. Stavba bola pôvodne postavená v roku 1952 ako administratívna budova pre správu hospodárskeho dvora. Stavba bola v rokoch 1994-1995 rekonštrukciou rozšírená o sociálnu časť, vrátane prestavby a modernizácie 1. nadzemného podlažia a povalového priestoru. V rámci poslednej prestavby do súčasného stavu bol zmenený účel využitia stavby z kancelárskych priestorov na penzión s nočným barom. Nosný systém stavby je pozdĺžny murovaný dvojtrakt. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva: - 1. nadzemné podlažie zo vstupu s recepciou, kancelárie, spoločenskej miestnosti s barom, schodiska do podkrovia, rokovacej miestnosti, zasadačky, WC, skladovej miestnosti a kotolne, - 1. podkrovné podlažie z pozdĺžnej chodby so schodiskovým priestorom, izieb, WC pre mužov a ženy, príručného skladu. 3. Obsah ponuky na prevod - návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá: a) Presné označenie záujemcu ako kupujúceho: - fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia; - právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ, údaj o zápise v registri, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene záujemcu. b) Predmet kúpy (Nehnuteľnosti sú ponúkané v celku, tak ako sú uvedené v čl.1 týchto podmienok. Nie je možné kúpiť nehnuteľnosti jednotlivo, prípadne ich časti.) c) Číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností – numericky i slovne. d) Návrh musí byť datovaný, podpísaný fyzickou osobou, u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podpísaný osobou (osobami) oprávnenou (oprávnenými) konať v mene záujemcu s vyznačením odtlačku pečiatky u právnických osôb a u podnikateľov. e) Záväzok záujemcu, že zaplatí kúpnu cenu po podaním návrhu na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, najneskôr však do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, inak má vyhlasovateľ právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky na prevod - návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy musí byť: - originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného príslušného registra, nie starší ako tri mesiace (predloží právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ) - vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so podmienkami ponukového konania - písomný súhlas fyzickej osoby so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov v súvislosti s úkonmi a konaniami potrebnými na realizáciu ponukového konania. 4. Spôsob a termín predkladania ponúk - návrhov zmlúv: a) Ponuky musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k ponuke v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. b) Písomné ponuky spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky, je potrebné doručiť na adresu spoločnosti BENEFIT GROUP II a.s. so sídlom: Braneckého 161/12, 911 01 Trenčín. c) Záujemca je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s ponukou uviesť svoju úplnú adresu. d) Záujemca môže predloženú ponuku - návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odvolať iba do ukončenia lehoty pre predkladanie ponúk. e) Záujemca môže meniť, dopĺňať a opravovať predloženú ponuku iba do ukončenia lehoty pre predkladanie ponúk. f) Záujemca môže predložiť najviac jednu ponuku. Ak podá súťažiaci viac ponúk, budú všetky z ponukového konania vylúčené. 5. Vyhodnotenie ponúk, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov ponukového konania: a) Kritériom pre výber najvhodnejšej ponuky - návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 334 000,- EUR a viac ako 50%, z hodnoty 668 000,- EUR určenej Znaleckým posudkom č. 22/2015 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vypracovaného Ing. Františkom Nekorancom zo dňa 09.02.2015. b) Ponuka doručená po stanovenom termíne, ako aj ponuka, v ktorej nebude splnená niektorá z podmienok ponukového konania, nebude do priameho predaja zaradená. c) V prípade nedodržania stanovených lehôt budú nehnuteľnosti ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených ponúk. d) Vyhlasovateľ oznámi výsledky ponukového konania každému z jeho účastníkov osobne pri otváraní obálok na prevádzke spoločnosti BENEFIT GROUP II a.s. na adrese Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín, v budove Fitnesscentra LION na poschodí v deň kedy sa budú jednotlivé ponuky vyhodnocovať, teda dňa 27.03.2015 o 13:00 hod., osobná účasť jednotlivých záujemcov je teda nutná. 6. Práva vyhradené vyhlasovateľom: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť ponukové konanie bez výberu ponuky, b) ponukové konanie zrušiť. 7. Ostatné podmienky: a) Záujemca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. b) Nárok na úhradu nákladov spojených s podaním ponuky nevzniká ani záujemcovi, ktorý v ponukovom konaní na priamy predaj zvíťazil. c) Záujemca, ktorý v ponukovom konaní zvíťazí (nadobúdateľ predmetných nehnuteľností) sa svojím záväzkom v kúpnej zmluve zaviaže dodržiavať účel funkčného využitia, funkčné a dopravné regulatívy daného územia a ostatné podmienky a právne povinnosti definované a vyplývajúce z čl. 2. týchto podmienok. d) Informácie o nehnuteľnostiach sú k dispozícii v znaleckom posudku č. 22/2015 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností od Ing. Františka Nekoranca zo dňa 09.02.2015. e) Ostatné informácie ohľadom podmienok ponukového konania budú záujemcom poskytnuté v sídle spoločnosti BENEFIT GROUP II a.s. na tel.č. 032/7446 296. f) Nehnuteľnosti si možno ohliadnuť v pracovných dňoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore v sídle spoločnosti BENEFIT GROUP II a.s. 032/7446 296. g) Súčasťou týchto podmienok priameho predaja je vzor návrhu kúpnej zmluvy. V Trenčíne, dňa 24.02.2015 _________________________________ BENEFIT GROUP II, a. s. zast. Mgr. Martin Kolář - predseda predstavenstva


Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 32 7446296

Kontaktujte našu hotline