Aktuality

3 - izbový byt v trnave u ž čoskoro

Kategórie

Odber noviniek

 • Správa pohľadávok zahŕňajúca účtovné, daňové a finančné aspekty
 • Zabezpečenie súdneho a mimosúdneho inkasa pohľadávok po lehote splatnosti na celom území     Slovenskej republiky
 • Finančné sprostredkovanie (odkupovanie, predaj, postupovanie a započítavanie pohľadávok)
 • Ekonomické poradenstvo
 • Realizovanie dobrovoľných dražieb

Správa pohľadávok

Najvýznamnejšou službou, ktorú našim klientom posktujeme, je mandátna správa pohľadávok pozostávajúcia z nasledovných úkonov:

 • Prevzatie pohľadávky a jej zaradenie do inkasného software našej spoločnosti

Výhodou používania vlastného softwarového riešenia je ochranoa osobných údajov dlžníkov a stály prístup spolupracovníkov  v call centre a v teréne k informáciám bez obmedzenia počas celého dňa. Systém sa každodenne aktualizuje a zálohuju, čim sa odbúrava veľké množstvo administratívnej činnosti.

 • Prvý kontakt s klientom prostredníctvom call centra

Služba call centra je k dispozícii v čase od 9.00 do 18.00 a pracovníci call centra v prípade potreby operatívne predlžujú jeho činnosť. Flexibilita call centra je výhodná najmä vo vzťahu k dlžníkom, ktorí majú snahu riešiť vzniknutú situáciu dobrovoľne. Pracovníci call centra v súlade s podmienkami dohodnutými s klientom zabezpečia splátkové kalendáre, upozornia dlžníkov na ich neplnenie a pod.

 • Písomný kontakt s dlžníkmi

Inkasný software automaticky generuje výzvy dlžníkom na zaplatenie pohľadávky, vyhlásenia o predčasnej splatnosti, splátkové kalendáre a ďalšie dokumenty potrebné na komunikáciu s dlžníkom.

 • Osobný kontakt s dlžníkmi

Mimoriadne významný osobný kontakt s dlžníkmi a vymáhanie pohľadávok prostredníctvom osobných návštev, je veľkou prednosťou našej spoločnosti, pretože prostredníctvom svojej vlastnej siete inkasných pracovníkov pokrýva celé územie Slovenskej republiky a dokáže veľmi promptne riešiť osobný kontakt s dlžníkmi, ktorý patrí k najefektívnejším formám inkasa pohľadávok. Osobný kontakt prostredníctvom našich pracovníkov alebo prostredníctvom poverených osôb sa ukazuje ako veľmi efektívny najmä v prípade nemších pohľadávok voči fyzickým osobám, a to buď bez zabezpečenia alebo so zabezpečením.

 • Právne služby spojené s inkasom pohľadávok

Inkaso pohľadávok je úzko späté s kvalitným a bezchybným právnym servisom, ktorý naša spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií. Sieť advokátskych kancelárii reaguje pružne a s dostatočným počtom pracovníkov dokáže pokryť prípadné súdne vymáhanie pohľadávok na celom území Slovenskej republiky, bez nutnosti viazania pracovných síl zo strany klienta. Všetky náklady  právneho zastupovania v rámci inkasa pohľadávok znáša naša spoločnosť (s výnimkou súdnych poplatkov) a klient preto nemá ďalšie vedľajšie náklady, ktoré cely systém inkasa predražujú. V prípade ak bola s dlžníkom dohodnutá príslušnosť niektorého z rozhodcovských súdov, bude podaná žaloba na daný rozhodcovský súd. Ak takáto príslušnosť rozhodocovského súdu nebola dohodou založená, snaží sa naša spoločnosť v záujme rýchlosti konania a znižovania nákladov na súdne poplatky, s dlžníkom dohodnúť právomosť niektorého z rozhodcovských súdov pôsobiacich v Slovenskej republike.

 • Vymáhanie judikovaných pohľadávok

Judikované pohľadávky sú vymáhané okamžite spôsobom núteného výkonu rozhodnutia (exekučného titulu) prostredníctovom vybraných exekútorných úradov.

 • Komunikácia s klientom

Komunikácia s klientom je zabezpečená pravidelnými správami o výsledkoch našej činnosti a hodnotiacimi stretnutiami s klientom, na ktorých sa dolaďuje vzájomná komunikácia. Spokojnosť a informovanosť klienta je našim prvoradým záujmom..

Časový plán

Po prevzatí pohľadávky do správy našej spoločnosti bude každá jedna pohľadávky posúdená s ohľadom na jej bonitu a klientovi bude odporučený najvhodnejší spôsob je vymoženie. V prvej fáze mimosúdneho vymáhania pohľadávky je kladený dôraz na dobrovoľné plenie zo strany dlžníka alebo ručiteľa tak, aby do 60 kalendárnych dní od prevzatia pohľadávky do správy bola pohľadávky uspokojená, prípadne aby bol s dlžníkom uzavretý splátkový kalendár, ktorý dlžník začne plniť. Za účelom mimosúdnej fázy vymáhania naša spoločnosť kombinuje pri rôznych typoch pohľadávok rôzne spôsoby kontaktu s dlžníkmi tak, aby bolo v rámci stanoveného časoného plánu zabezpečené najefektívnejšie spojenie s dlžníkom, prípadne s ručiteľmi, záložnými veriteľmi a pod.
Pri neúspešnom mimosúdnom vymáhaní nastupuje vymáhanie súdne. Pri súdnom vymáhaní sa naša spoločnosť snaží dosiahnuť stav, aby k väčšine pohľadávok bola založená právomoc rozhodcovského súdu, čím sa skracuje čas potrebný na vydanie právoplatného exekučného titulu na približne 90 dní.
Po vydaní exekučného titulu je vec do 10 dní postúpená niektorému z exekútorskýc úradov tak, aby sa zabezpečilo rýchle a účinné vymoženie pohľadávky.

Stálu správu pohľadávok 

 • na základe mandátnej zmluvy
 • priamo na účet nášho mandanta
 • s odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi a záujmami mandanta
 • na prianie klienta vykonávame správu vo svojom mene

Správu pohľadávok realizujeme za nasledovných podmienok

 • existencia akceptovateľných pohľadávok z úveru, dodávky tovaru alebo služieb s dokladovaním úverovej     zmluvy alebo dokladom s vyznačenou splatnosťou pohľadávky
 • preukázateľnosť pohľadávok (realizácia dodávky, dokumentácia, dodacie podmienky, príslušenstvo pohľadávky,   aktuálna dokumentácia právneho stavu pohľadávky)
 • sledujeme priebeh premlčacích lehôt a dohodnutých splátok
 • pre nášho klienta vymáhame aj príslušenstvo, t.j. úroky z omeškania a zmluvné pokuty

Pre nášho mandanta zabezpečíme

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • súdne vymáhanie
 • exekučné vymáhanie
 • podanie návrhu na konkurzné konanie
 • sprostredkovanie odplatného postúpenia pohľadávok
 • vypracovanie alternatív speňaženia pohľadávok
 • v prípade možnosti a záujmu zabezpečenie zápočtu pohľadávok
 • tovarové, majetkové, resp. iné výmenné plnenie
 • vymáhanie aj príslušenstva, teda úrokov z omeškania a zmluvných pokút
 • dobrovoľné dražby
 • konania cez rozhodcovský súd v zmysle platnej legislatívy

Odmena

 • v závislosti od typu pohľadávok a ich zabezpečenia je odmena 15% až 20% z vymoženej pohľadávky
 • v prípade súdneho vymáhania pohľadávky klient hradí súdny poplatok
 • v zmysle vzájomnej dohody klient hradí poplatok za správu jednotlivej pohľadávky vo výške min. 50,- Sk/mesiac

Forma odmeny za vymožené pohľadávky

 • nárok na dohodnutú províziu v percentách z vymoženej pohľadávky alebo jej časti vzniká po pripísaní sumy na účet klienta. V provízii sú zahrnuté aj náklady zastúpenia mandanta v súdnom, exekučnom a konkurznom konaní.
 • pracujeme na výsledok. Iba pripísanie platby na účet klienta nás oprávňuje k inkasu dohodnutej provízie a len v pomernej výške
 • v prípadoch, v ktorých pre objektívne ekonomické prekážky (napr. úpadok dlžníka) zabezpečíme spracovanie prevzatej pohľadávky tak aby sa optimalizovali nákladové pozície klienta

Iné finančné služby

 • možnosť spracovania investičných projektov
 • sprostredkovanie finančných resp. kapitálových vstupov
 • odkupovanie a predaj pohľadávok
 • postupovanie a započítavanie pohľadávok
 • účtovné, daňové a investičné poradenstvo
 

Dobrovoľné dražby, legislatíva a jej zámer

Rekodifikáciou Občianskeho zákonníka v oblasti záložného práva priniesol zákonodarca aj nový inštitút vo forme prijatého zákona o dobrovoľných dražbách. Dražby sú riadené zákonom č. 527/2002 Z. z. O dobrovoľných dražbách a takýmto spôsobom pristúpil k zefektívneniu vymožiteľnosti práva na Slovensku voči takým dlžníkom, ktorí odmietajú rešpektovať práva záložného veriteľa.
K výkonu záložného práva môže záložný veriteľ pristúpiť v dôsledku neplnenia záväzku dlžníkom. Dobrovoľná dražba uskutočňovaná za účelom výkonu záložného práva, v dôsledku čoho dochádza k uspokojeniu pohľadávky záložného veriteľa, predstavuje bezproblémovejší spôsob uspokojenia veriteľa.
Výkon záložného práva spočíva v jednostrannom úkone záložného veriteľa – oznámením o výkone realizácie záložného práva, ktoré je povinný záložný veriteľ doručiť záložcovi. (§151l Občianskeho zákonníka, ako aj § 92.ods. 3 Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách).
Po tomto úkone môže záložný veriteľ pristúpiť k výkonu záložného práva buď spôsobom uvedeným v zmluve o zriadení záložného práva, predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe v zmysle Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, avšak spôsob výkonu záložného práva musí byť uvedený v oznámení o výkone záložného práva.
V dôsledku tejto skutočnosti aj keď zákonodarca ponecháva dispozíciu ohľadne voľby spôsobu výkonu záložného práva na dohodu záložcu a záložného veriteľa (spôsobom uvedeným v zmluve o zriadení záložného práva) uprednostňuje transparentnejší spôsob výkonu záložného práva zabezpečujúceho ochranu vlastníckeho práva záložcu k zálohu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu jeho práv a to predovšetkým jeho výkon prostredníctvom dobrovoľnej dražby.
Po právnej stránke rovnako všetky pozitíva svedčia v prospech dobrovoľnej dražby. Už samotná aktívna legitimácia na podanie návrhu na vykonanie dražby je z hľadiska právnej stránky jednoduchšia. Nakoľko záložný veriteľ v zmysle ustanovenia § 151m ods. 6 koná pri výkone záložného práva v mene záložcu a je oprávnený podľa ustanovenia § 7 zákona o dobrovoľných dražbách uzatvoriť s dražobníkom zmluvu o vykonaní dobrovoľnej dražby aj napriek neexistencii exekučného titulu .

Garantujeme

? 1: zákonnosť postupu pri dobrovoľných dražbách - zárukou sú naši odborníci v oblasti občianskeho práva, ktorí zabezpečujú písomné dokumenty a ich následnú kontrolu v oblasti realizácie dražieb,

? 2:
informovanosť o realizácií našich dražieb - tým zabezpečíme transparentnosť konania všetkých našich dražieb a to všetkými dostupnými mediálnymi prostriedkami,

? 3:
nespochybniteľnosť dražby po uplynutí trojmesačnej lehoty od vykonania dražby,

? 4:
zabezpečenie ochrany osobných údajov dlžníkov špeciálnymi zabezpečeniami v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

? 5:
nízka nákladovosť zabezpečenia náležitosti a výkonu dražieb, spolupráca s renomovanými notárskymi úradmi Slovenskej republiky, objektívnosť znalcov pri zabezpečení a vypracovaní znaleckých posudkov,

? 6:
rýchlosť vymoženia Vašich finančných prostriedkov - od 45 dní do 90 dní.

? 7:
zodpovednosť za škodu je zabezpečená formou poistenia zodpovednosti za škodu v zmysle platnej legislatívy


Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 32 7446296

Kontaktujte našu hotline