Aktuality

2 - izbový byt Bratislava

Kategórie

Odber noviniek

Proces dražby
Dražbu je možné uskutočniť na základe písomne uzatvorenej zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom za podmienky, že navrhovateľ učiní písomné vyhlásenie, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, je povinný písomne vyhlásiť pravosť, sumu a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. Pred samotným začatím dražby musí byť umožnená účastníkovi dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby. Dražba sa koná vo vhodných priestoroch obvykle v danom regióne, je prístupná všetkým záujemcom i verejnosti a jej priebeh, ak ide o dražbu nehnuteľností, podniku alebo jeho časti alebo v prípade, ak najnižšie podanie u dobrovoľnej dražby hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,92 EUR, musí byť osvedčený notárskou zápisnicou. Dražba sa otvára vyvolaním, obsahom ktorého je označenia a opis predmetu dražby, jeho odhadná alebo zistená cena a údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných vzťahoch týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podanie a najnižšie prihodenie. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili, dražobník vráti po skončení dražby zloženú dražobnú zábezpeku.

Návrh
 
Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby je prvým krokom k realizácii dobrovoľnej dražby. Súčasťou návrhu na vykonanie dražby je písomné vyhlásenie navrhovateľa, že predmet dražby je možné dražiť, ktoré musí byť v návrhu na vykonanie dražby výslovne uvedené.
Navrhovateľ je ďalej povinný:

  • predložiť list vlastníctva nie starší ako tri mesiace, ak navrhuje predaj nehnuteľnosti,
  • označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby, alebo ktoré majú spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby,
  • označiť osoby, ktoré majú záložné právo alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov (napr. evidencia patentov, ochranných známok) alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby, ktoré sú nevyhnutné k nakladaniu s predmetom dražby,
  • v prípade, že navrhovateľom bude záložný veriteľ, uvedie vo vyhlásení okrem vyhlásenia "predmet dražby je možné dražiť", prehlásenie o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky, pre ktorú navrhuje výkon záložného práva a ktoré bude potrebné vo vyhlásení výslovne uviesť.

Záložný veriteľ je ďalej povinný

  • predložiť list vlastníctva nie starší ako tri mesiace, ak navrhuje predaj nehnuteľnosti,
  • označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby, alebo ktoré majú spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby,
  • označiť osoby, ktoré majú záložné právo alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov (napr. evidencia patentov, ochranných známok) alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby, ktoré sú nevyhnutné k nakladaniu s predmetom dražby.

Naša spoločnosť upozorňuje, že v zmysle § 33 zákona o dobrovoľných dražbách je navrhovateľ dražby zodpovedný za správnosť prehlásenia o tom , že predmet dražby je možné dražiť. Záložný veriteľ ďalej zodpovedá za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú navrhuje výkon záložného práva. Zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti uviesť správne údaje sa nemožno zbaviť. V prípade, že navrhovateľ neoznámi ďalšie vyššie uvedené skutočnosti, zodpovedá za škodu, ktorú týmto porušením spôsobí, pričom sa zodpovednosti zbaví len v prípade, ak preukáže, že o takýchto skutočnostiach nemohol vedieť ani s vynaložením náležitej starostlivosti. Navrhovateľ ďalej zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením inej povinnosti stanovenej v zákone o dobrovoľných dražbách, ibaže by preukázal, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať.

Zmluva

Zmluva o vykonaní dražby je druhý krok v dražobnom procese, ktorý nasleduje po Návrhu na vykonanie dražby. Dňom doručenia podpísanej Zmluvy o vykonaní dražby s podpísaným Návrhom na vykonanie dražby na sídlo dražobnej spoločnosti Zmluva nadobúda účinnosť a tým sa vykonanie dražby stáva pre dražobníka záväzným.

Oznámenie o dražbe
 
Tretí krok v dražobnom procese predstavuje Oznámenie o dražbe, ktorým bude vyhlásené konanie dražby dražobníkom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o vykonaní dražby.
V Oznámení o dražbe sa presne uvedie miesto, dátum a čas otvorenia dražby, opis predmetu dražby, dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, cena predmetu dražby, najnižšie podanie, minimálne prihodenie, dražobná zábezpeka a spôsob jej zloženia rovnako jej výška a spôsob jej vrátenia.
Oznámenie o dražbe sa uverejní v Notárskom centrálnom registri dražieb minimálne 15 dní pred konaním dražby, v prípade nehnuteľnosti minimálne 30 dní. Dražobník zabezpečí zaslanie Oznámenia o dražbe všetkým zákonom stanoveným osobám, jeho uverejnenie v tlači a jeho vyvesenie vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba bude konať.
Rovnopis Oznámenia o dražbe, ktorý bude uložený u dražobníka, musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený.

Upustenie od dražby
 
Prvou skutočnosťou, ktorá môže nastať po vyhlásení dražby je, že dražobník bude povinný upustiť od vykonania dražby najneskôr do jej začatia a to zo zákonom stanovených dôvodov (§ 19 Zákona o dobrovoľných dražbách).
O upustení dražby a o dôvodoch upustenia od dražby vyrozumie dražobník písomne Oznámením o upustení dražby bez zbytočného odkladu všetky osoby stanovené zákonom.

Neotvorenie dražby
 
Druhou skutočnosťou, ktorá môže nastať po vyhlásení dražby je, že sa neprihlási žiadny záujemca o vydraženie predmetu dražby alebo že žiaden zo záujemcov nezloží dražobnú zábezpeku. V tom prípade dražobník dražbu neotvorí a vyrozumie bez zbytočného odkladu všetky zákonom stanovené osoby o neotvorení dražby písomným Oznámením o výsledku dražby.

Priebeh dražby
 
Dražobník vyhlási Oznámením o dražbe miesto, dátum a čas začatia dražby. Záujemcovia o vydraženie predmetu dražby majú možnosť prihlásiť sa na účasť na dražbe v okienku pri jednotlivých dražbách. Pred začatím dražby bude prihláseným účastníkom dražby umožnená v termíne uvedenom v Oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby.
Každá dražba vykonávaná našou spoločnosťou je prístupná verejnosti po zaplatení vstupného vo výške 3 EUR na osobu na deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.
Samotný priebeh dražby začína umožnením prístupu do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, a to účastníkom dražby 30 min a verejnosti 10 min pred začatím dražby.
Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo, ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky a doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Dražba sa otvára vyvolaním.
Základom vyvolania je najnižšie podanie. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podania. Minimálne prihodenie je stanovené v Zmluve o vykonaní dražby. V prípade, ak účastníkom dražby nebude urobené ani najnižšie podanie, licitátor je oprávnený najnižšie podanie znížiť o čiastku dohodnutú v Zmluve o vykonaní dražby, nie však pod dolnú hranicu, ktorú pripúšťa zákon.
Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep" urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.
Udelením príklepu je dražba ukončená.
Vydražiteľom sa stáva účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.

Zmarenie a neplatnosť dražby
 
Prvou je neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote, to znamená že dôjde k zmareniu dražby. Ak vydražiteľ takto zmaril dražbu, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Druhým prípadom je porušenie ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách. Tu môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Dražba sa končí príklepom a vydražiteľom sa stane účastník dražby, ktorému bol udelený príklep. Prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby však ešte môžu zmariť nasledovné skutočnosti.

Opakovaná dražba 
Opakovaná dražba sa uskutoční na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom dražby predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu, ak predmet dražby nebol vydražený alebo ak bola dražba zmarená vydražiteľom; dražobník v tom prípade nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzavretá do desiatich dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.
Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba vyhlásená za neplatnú.

Zápisnica o vykonaní dražby
 
Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou. Zápisnica obsahuje zákonom stanovené náležitosti.
Zápisnicu o vykonanej dražbe podpíše dražobník, licitátor, osoba, ktorá vzniesla námietky proti priebehu dražby a v prípade vydraženia aj vydražiteľ. Ak odmietne niektorá osoba zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, dražobník to uvedie v zápisnici.

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva
 
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

Odovzdanie predmetu dražby
 
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.


Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 32 7446296

Kontaktujte našu hotline